Odb.svaz DOSIA

   

    ODBOROVÝ SVAZ
    PRACOVNÍKŮ DOPRAVY
    SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
    A AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
    ČECH A MORAVY

  OS   DOSIA

   SDRUŽUJEME ZAMĚSTNANCE V ODVĚTVÍ:

    MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
    VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
    SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
    VÝSTAVBY SILNIC
    AUTOOPRAVÁRENSTVÍ
    DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

 

    . . . . . . . . jsme otevřeni dalším profesím, zvláště z oblasti veřejných služeb

                 . . . . . . . .  jsme otevřené odborové organizace ve kterých může být členem kdokoli a odkudkoli

ZKUŠENÝ POSKYTOVATEL PROFESIONÁLNÍCH ODBOROVÝCH SLUŽEB A PRACOVNĚPRÁVNÍHO SERVISU S CELOREPUBLIKOVOU PŮSOBNOSTÍ SPOLUPRACUJÍCÍ S OSTATNÍMI ODBOROVÝMI SVAZY A ODBOROVÝMI CENTRÁLAMI

 

    Naší náplní je zejména zlepšování pracovních a sociálních podmínek, obhajoba 
    práv členů OS, právní pomoc, nabídka výhodného pojištění a případná sociální
    výpomoc.

K tomu nám slouží:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

Odborový svaz uzavírá vyšší kolektivní smlouvy a poskytuje základním organizacím pomoc a servis spojený s uzavíráním podnikových kolektivních smluv u zaměstnavatelů.

CO ZAJIŠŤUJÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY ZAMĚSTNANCŮM?

Dohodnutou úroveň platů a mezd a jejich růst.
Finanční ocenění při pracovních a životních jubileích.
Rozšíření zákonné dovolené.
Ochranu pracovních míst.
Právo na informace týkající se všech opatření s dopadem na zaměstnance.
Právní úroveň pracovních smluv.
Rozšíření pracovního volna nad zákonný rámec (bez náhrady a s náhradou mzdy).
Stanovení cestovních náhrad.
Výchovu, vzdělávání a rekvalifikaci.
Možnost stanovení okruhu zaměstnanců, formu a výši příspěvku na závodní stravování.
Pracovní podmínky a podmínky v oblasti ochrany a bezpečnosti práce.

ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI

Při jeho uplatnění zajišťujeme členům právo na bezplatné právní porady, pomoc a zastoupení před zaměstnavatelskými orgány ve věcech pracovního práva a sociálního zabezpečení.
Rodinným příslušníkům zajistíme stejnou ochranu, pokud na ně pracovně právní nároky předcházejí.

JAKÉ JSOU FORMY PRÁVNÍ POMOCI

Konzultační a poradenská činnost.
Vyřizování dotazů, žádostí, stížností, oznámení a podnětů.
Smírná jednání se zaměstnavateli.
Bezplatné právní zastoupení před soudem v pracovněprávních sporech a ve věcech sociálního zabezpečení.
Řešení problémů souvisejících nejen se zaměstnáním, ale i s běžným životem, např. při ochraně práv nájemců a uživatelů bytů.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY PRÁVNÍ POMOCI MUSÍTE BÝT ČLENEM OS DOSIA A MUSÍ BÝT ŽÁDÁNO PŘES PŘÍSLUŠNÝ ZÁVODNÍ VÝBOR, KTERÝ VYSTAVÍ POTVRZENÍ !!!

POJIŠTĚNÍ

Členství v odborovém svazu vám umožňuje jeho prostřednictvím uzavřít výhodné pojištění.
Pojistná smlouva, na jejímž základě se mohou všichni členové OS pojistit pro případ způsobení škody zaměstnavateli při výkonu povolání.
Pojistná smlouva, jejímž prostřednictvím jsou pojištěni všichni členové OS a jeho organizačních složek a jejich rodinní příslušníci při tělovýchovné, zájmové a umělecké činnosti, rekreačních a rehabilitačních pobytech a různých akcích organizovaných odbory, a to na území ČR i mimo něj. Pojištění se vztahuje na tělesné poškození nebo úmrtí.
Pojistná smlouva, kdy jsou pojištěni účastníci dětských pobytových akcí, které se konají na území ČR. Pojištění se vztahuje na tělesné poškození nebo úmrtí.

VÝRAZEM SOLIDARITY MEZI ČLENY JE PAK SOCIÁLNĚ PODPŮRNÝ FOND, KDE LZE ČERPAT PODPORU NÁROKOVĚ PŘI:

plné nebo částečné invaliditě vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z odvolání.
NENÁROKOVĚ PAK LZE ŽÁDAT
o podporu v tíživé sociální situaci, újmě na zdraví, živelné pohromě, škodě na majetku, dlouhodobé nemoci a v dalších mimořádně závažných případech jako např. perzekuce a diskriminace v souvislosti s odborovou činností apod.

SVAZOVÁ INSPEKCE BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

Prostřednictvím SIBP OS poskytujeme metodickou pomoc ZV při uplatňování práva kontroly na úseku BOZP. Formou kontroly u zaměstnavatele zjišťujeme, jak plní úkoly na úseku BOZP v souladu s právními předpisy. Dbáme na to, aby zaměstnavatel uspokojoval oprávněné nároky zaměstnanců ke zlepšení pracovního prostředí, pracovních podmínek a úrovně lékařské preventivní péče a současně, aby odstraňoval rizika práce, zřizoval a zlepšoval ochranná zařízení. Organizujeme školení v oblasti BOZP pro ZV a členy základních organizací. Neponecháváme na náhodě, zda zaměstnavatel provádí včas náhradu škody při pracovních úrazech a plní další finanční nároky s tím spojené.
Provádíme servis ve všech oblastech BOZP.

ČLENSTVÍ V ODBORECH VYTVÁŘÍ PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ SOLIDARITY

Stát se členem Odborové organizace je snadné.

Kontaktujte zástupce základní odborové organizace na svém pracovišti, kde obdržíte potřebné informace.

 

....... NEPŮSOBÍ U VÁS ODBORY?
         .......... NEVÍTE JAK ZALOŽIT ODBOROVOU ORGANIZACI?
                    .......... MÁTE JINÉ DOTAZY A CHCETE KONTAKTOVAT PŘÍMO ODBOROVÝ SVAZ? .......

Pak využijte těchto kontaktů:

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy DOSIA

se sídlem:   OS DOSIA
                   Táboritská 1000/23
                   130 00 Praha 3

Kontakty:    E-mailová adresa: dosia@dosia.cz
                   Telefon:  +420 234 462 276
                    Webové stránky: 
http://dosia.cz

Tento odborový svaz zastřešuje jak jednotlivé základní  odborové organizace (ZO-OS DOSIA), tak podnikové výbory (PV-OS DOSIA), ve kterých jsou sdruženy jednotlivé základní organizace.

Základním dokumentem Odborového svazu jsou Stanovy.

   Copyright @ 2008-2024 Základní organizace-Odborového svazu DOSIA DP hl. m. Prahy, a.s. AUTOBUSY Kačerov